Начало

Title

Използвани съкращения:

 

НС на ТПК – Национален съюз на трудово-производителните кооперации

ТПК – Трудово-производителна кооперация

ТПКИ – Трудово-производителна кооперация на инвалиди

КТ – Кооперация на трудоустроени

ЦПО – Център за професионално обучение към НС на ТПК

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

АХУ – Агенция за хората с увреждания

София, 2014 г.

Европейски съюз Европейски социален фонд

©Добри практики електронен наръчник

Сборникът е разработен в рамките на Договор за безвъзмездна финансовапомощ по проект „Кооперациите-възможност за социално включване чрез труд на хора с увреждания”, договор № BG 051PO001-7.0.07-0172-С0001, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ: Без граници – компонент 1 – Фаза 2, бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националния съюз на трудово-производителните кооперации носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и ОП “Развитие на човешките ресурси”, гр.София, ул.”Триадица” 2.

This document is prepared with the financial support of the European Social Fund. The National Union of Worker Producers’ Cooperatives has overall responsibility for the content of the document and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Ministry of Labor and Social Policy provided via European Funds, International Programs and Projects General Directorate and OP “Human Resources Development”, 2 Triaditsa Str., Sofia.

Leave a Reply