НС на ТПК

  NS_logo_small

  Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/ е неделима част от българското кооперативно движение – едно от най-старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото.

  Първата кооперация в България е създадена през 1890 година в с.Мирково. НС на ТПК води началото си от Съюза на занаятчийските производителни кооперации, основан през 1919 г. НС на ТПК е образуван като Общ съюз на трудовопроизводителните и занаятчийските кооперации през 1950 г., преименуван в Централен съюз на ТПК през 1953 г., в Национален /централен/ съюз на ТПК през 1998 г. и в Национален съюз на ТПК на Деветия конгрес през м.септември 2000 г.

  Националният съюз на трудово-производителните кооперации е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни кооперации /ТПК, ТПКИ/, регионални съюзи /РС/ на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.

NS_building

  НС на ТПК може да се сдружава с търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и да образува кооперативни /ЕООД или ЕАД/ и междукооперативни предприятия /ООД или АД/ за отделни дейности в интерес на членовете си съгласно Закона за кооперациите.

  Може да участва в Европейско кооперативно дружество /SCE/, учредено по Регламент (ЕО) №1435/2003 г.

  НС на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите, българското законодателство и своя устав.

  Основната цел на НС на ТПК е да укрепва и развива системата на Съюза в духа на кооперативните принципи и ценности, като осъществява следния предмет на дейност:

- съдейства на членовете си за постигане на целите и задачите на Съюза;
– разработва насоки за развитие на кооперативните дейности;
– представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, обществените и други органи и организации;
– осъществява функциите, предвидени в устава, както и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.
В НС на ТПК членуват 251 кооперации с над 14000 кооператори от цялата страна. На териториален принцип те се обединяват в 14 регионални /териториални/ съюзи, които също членуват в Националния съюз.

  НС на ТПК обхваща и 30 специализирани кооперации за хора с увреждания. В тях работят 1180 член-кооператори с различни физиологични и психо-соматични заболявания и недъзи, които представляват над 50% от персонала на тези кооперации. При прехода към пазарна икономика оцеляването и интегрирането им са първостепенна грижа на Съюза.

  Органи на Съюза са: Общото събрание /Конгресът/, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет. Конгресът /Общото събрание/ се състои от пълномощници на членуващите в него кооперации и кооперативни съюзи, председателя и зам.председателите на НС на ТПК.

  Председателят, членовете на Управителния и на Контролния съвет се избират от Общото събрание.

   Към НС на ТПК е създаденоТурмедико ЕАД, което реализира социалната политика на НС на ТПК в областта на здравеопазването и туризма То разкрива и участва в дружества за осъществяване на извънболнична медицинска помощ, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. “Турмедико” ЕАД е собственик на капитала на еднолични дружества с ограничена отговорност, участва в  други дружества за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ в различни градове на страната. Дружеството притежава 4 хотела, които предлагат съвременни условия за отдих и почивка.

  НС на ТПК е съдружник в “Чек дежене” – дъщерна фирма на групата “Cheque Dejeuner”-Франция, която има 40-годишен опит в международен мащаб и е безспорният лидер в издаването на ваучери за храна.

  Като  национално представителна организация НС на ТПК в България членува в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, БТПП, БСК и ИСС.

  Председателят на НС на ТПК, г-н Стилиян Баласопулов е делегат на CCMI към EESC и Вице-президент на СЕКОП, а Съюза членува в Международния Кооперативен Съюз(МКС), в световната организация на ТПК(СИКОПА), Кооперативи Европа, както и в Европейската конфедерация на трудово-производителните кооперации(СЕКОП).

Leave a Reply