Европейски форум

Европейски форум и панаир на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания

Forum_logo

Тип на практиката:

Развитие на социално предприемачество, обмяната на опит, повишаване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания и осъществяване на бизнес контакти.

Секторът на социалните предприятия има годишен оборот над 50 милиарда евро в рамките на Европа. НС на ТПК участва активно в утвърждаване на социалната икономика в България. Част от политиката на Съюза, за подкрепа на дейността на социалните предприятия, е организиране на национални изложения с тяхно участие.

Тези прояви водят своето начало от 2003 г. – Европейската година на хората с увреждания.

От 2012 г. Съюза организира международна проява – Европейски форум, в рамките на Международен панаир гр. Пловдив, България, на който се провеждат международна конференция, кръгла маса и европейски панаир.

Това ключово събитие стана реалност благодарение на изразената подкрепа на Европейската комисия и финансово подпомагане от страна на ГД Предприятия и индустрия в лицето на г-н Антонио Таяни – заместник председател на Европейската комисия. Този Форум бе открит от г-н Ласло Андор – Комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Другите съорганизатори на мероприятието бяха Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОП), Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Националния съюз на трудово- производителните кооперации, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Съюза на глухите в България и Национания съюз на кооперациите на инвалиди.

 Forum_1

   Еврокомисар Ласло Андор и Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов откриват Първия Европейски панаир

Основни цели

Общата цел на проекта е чрез участие на международен форум да се популяризира активна обществена позиция на членовете на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, постиженията им в трудовата реализация, в процеса на интеграция в социалния и обществен живот на страната.

В дългосрочен план целта на проектите за организиране и провеждане на Национални изложения за специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания е преодоляване на слабата информираност на обществото за възможностите на хората с увреждания. Да се преодолее негативното мнение на работодателите, които се отнасят с нежелание и недоверие към възможностите на хората с увреждания да полагат пълноценен труд и да реализират заработени доходи.

Чрез популяризиране на тяхната дейност на практика се постига интегрирането на хората с увреждания в трудовия процес, ускорява се тяхната рехабилитация и социална интеграция и се подобрява социално-икономическият им статус.

Бенефициенти

Общо 74 социални предприятия и кооперации за хора с увреждания от България и Европа участваха в Първото изложение. Участниците от България бяха представени от 64 социални предприятия и кооперации. От Европа участваха: Неправителствената организация „Група 484“ от Сърбия представи своята мрежана социалната икономика, обединяваща 24 организации; Сдружението АНСПЛ от Италия – обхваща 893 кооперации и 5 консорциума с годишен оборот от 12.87 милииарда евро; Образователна агенция от Тоскана, Италия – специализирана в обучение, преквалификация и разработване на проекти за нови предприятия и кооперации.

Като продължение на тази изключително успешна Европейска инициатива и в съответствие с изпълнението на Инициативата за социално предприемачество на Комисията НС на ТПК организира от 21 до 24 март 2013 г. Европейски форум за социално предприемачество.

Forum_2

Конференция 2013 г.

По време на Форумите се проведоха конференция и кръгла маса по проблемите на социалното предприемачество, с участието на експерти от ЕК (ГД „Предприятия и индустрия“, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Конкуренция“), СЕКОП и Министерство на труда и социалната политика на Р. България, които представиха новите моменти в политиката на ЕС в тази област.

В рамките на проведения по време на Форума през 2013 г. панаир взеха участие 87 (с 12 % повече отколкото през 2012 година) социални предприятия и кооперации от 9 български национални представителни организации, както и организации от Австрия, Белгия, България, Норвегия, Италия, Полша, Румъния, Малта и Сърбия на изложбена площ от 950 кв. метра. Панаирът беше посетен от повече от 27 хил. души.

През 2014 г. за трети пореден път от 20 до 23 март се проведе в гр. Пловдив Европейският форум на предприятия и кооперации от социалната икономика отново в две части: конференция и панаир.

На конференцията бяха представени новите моменти в политиката за развитието на социалната икономика, презентирани на европейската конференция през месец януари 2014 г. в Страсбург, както и дискусия по тези проблеми.

Forum_3

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов открива Третия Европейски панаир

За пореден път представители на социалните предприятия и кооперации от страните, членки на ЕС имаха възможността да участват в свое специализирано европейско изложение, на което предложиха своите стоки и услуги, създададоха нови партньорства, обменниха опит, добри практики и укрепиха връзките помежду си.

През 2014 г. В Третия Европейски панаир взеха участниците отбелязаха ръст от 7% в сравнение с 2013г. достигайки 93. Традиционното вече участие на страни от ЕС беше допълнено и от представители на Република Турция. Особено важено развите бележи посещаемостта, която нарастна до 31000 души(15% повече спрямо предходната година).

По мнение на СЕКОП и другите европейски участници, както и българските НПО и правителството, тази проява има все по-нарастващо значение за бъдещето, като Форумът стана ежегоден. Той се утвърждава като място, където директно се срещат политиката на ЕС, националните политики с представителите на реалната социална икономика, на социалните предприемачи от цяла Европа.

Резюме на практиката

Европейският панаир е послание за целия Европейски съюз, че кооперациите, социалните и специализирани предприятия за хора с увреждания трябва да бъдат подкрепяни активно, като се реализират специални програми за подпомагане на този вид фирми.

Социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания намират изключително широко приложение в съвременното общество, където активно се прилагат бизнес методите за решаване на социалните проблеми.

Европейският панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания е иновативен модел за укрепване на специализирана заетост и развитие на работната сила. Представлява своеобразен механизъм за социално включване на хора с увреждания.

Предоставя възможности за устойчива трудова реализация на хора с трайни увреждания на територията на страната, чрез популяризиране на техния труд и създаване на нови контакти и бизнес партньорства.

На над 1000 кв.м изложбена площ в най-известния Експо център на България – „Международен панаир – Пловдив” АД, бяха експонирани продуктите, произведени от хората с увреждания. Резултатите от техния труд, демонстрирани на изложението, стават достояние на много широк кръг от участници и посетители – държавни и обществени организации, бизнес фирми и потребители в страната и чужбина. Трябва да отбележим, че такива мащабни мероприятия не са по силте на отделните специализирани предпрития на хора с увреждания. Предприятията участници в изложението не само търсят поле за изява, но и целенасочено търсят обществено признание на произвежданите от хората с увреждания разнообразни стоки и предлагани услуги. Незаменима помощ им оказват националните сдружения и специализираните фондове и агенции към МТСП.

В рамките на проекта се организират Международна Конференция и Национална Кръгла маса с актуални теми в обалстта на социалната икономика. В тях участват представители на различни европейски институции, правителствени и неправителствени организации.

Постигнати резултати

Участието в Европейския панаир за социални предприятия и кооперации за хора с увреждания активизира всички процеси, свързани с реализирането на Стратегия „Европа 2020” чрез ефективно използване на ресурсите и повишаване на конкурентноспособността, чрез увеличаване на участниците в пазара на труда. За хората с увреждания голямо значение има гарантирането на икономическо, социално и териториално сближаване.

В резултат на контактите с фирмите – изложители от други страни, в т.ч. и страни- членки на ЕС, се дава възможност да се ускори интеграцията на специализираните предприятия и кооперации с водещи български и чуждестранни фирми за структурно и технологично обновяване на производството и разширяване на пазарите и нови партньорства. Специализираните предприятия, взели участие, ще продължат да работят за ускоряване на иновациите и трансфера на нови технологии и рационално използване на ресурсите по стандартите на ЕС. Популяризирането на дейностите на специализираните предприятия сред обществеността също така се очаква постигне на благоприятен ефект върху техните продажби, както и върху устойчивата заетост и личностно развитие на заетите в тях хора в неравностойно положение.

В рамките на проекта бе затвърден управленски и организационен капацитет за планиране и координация на международно събитие както в рамките на предприятията и кооперациите – участници, така и в МС на ТПК и организациите, спомогнали за осъществяването на Европейския панаир.

 Ефект и въздействие

Прерастването на националните изложения в Европейски панаир за социалните предприятия и кооперация за хора с увреждания ще засили вниманието на правителствата на много страни за подкрепа на устойчивото развитие на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания, популяризиране извън рамките на всяка страна на потенциала на тези предприятия, приемането и реализирането на мерки за създаване на благоприятни условия за развитие и засилване на международното сътрудничество и все по-успешно интегриране на хората с увреждания в обществения живот.

На практика се реализират основните задачи, свързани с ускорената интеграция на хората с увреждания в икономическия и обществен живот на страната и тяхното социално включване, промяна във вида и начина на комуникации, в повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждани и реализиране на програми насочени към решаването на тези проблеми.

Европейският панаир на специализирани предприятия и кооперации на инвалиди подкрепи развитието на социалните предприятия и усъвършенстването на социалната икономика в България и показа добрите примери за интеграция на трудовия пазар на хората с увреждания. Този форум спомогна за промяна в отношението към хората с увреждания и укрепване на социалния капитал в страната.

Добавената стойност на проекта се изразява в повишаване на социалната интеграция и личностната реализация на немалка група от хора с увреждания, подобряване на качеството на техния живот, увеличаване на социалния кредит и финансовия резултат на фирмите, в които работят хора с увреждания.

От първостепенно значение е включването на партньори (държавни и частни) в процеса на разработване и реализиране на подобен форум като Европейския панаир на специализирани предприятия и кооперации на инвалиди. Оценката и признанието към момента са високи и това дава стимул на организаторите да направят всичко възможно да продължат дейността, защото мотивацията на институциите, организациите и предприятията на и за хората с увреждания е голяма.

Forum_4

Leave a Reply