ТПКИ в системата на НС на ТПК

  В НС на ТПК членуват 30 трудово-производителни кооперации за инвалиди /ТПКИ/ с над 50 годишна дейност, насочена главно към провеждане на трудова рехабилитация на член-кооператорите с увреждания. Съюзът, като доброволно сдружение, подкрепя, защитава и представлява интересите на своите членове пред държавните, съдебните, стопанските, обществените и международни органи и организации.

  Производствената структура на ТПКИ обхваща: бебешко-детско, дамско и мъжко облекло от текстил и трикотаж, пластмасови изделия, детски играчки, сувенири, полиграфическа дейност, опаковки от хартия и др, която е съобразена с възможностите на хората загубили в голяма степен най-важното – здравето си. Незаменима е ролята на ТПКИ, тъй като те създават възможности за трайна трудова заетост на хората с увреждания, с цел осигуряване на достоен живот.

  В РБългария основният закон, който регламентира дейността на ТПКИ и задълженията на държавата към тях е Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, който влезе в сила от 01.01.2005г.. Този закон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.

  Законът има за цел създаване на условия и гаранции за:

- равнопоставеност на хората с увреждания;

- социална интеграция на хората с увреждания и упражняване правата им;

- подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;

- интегриране на хората с увреждания в работна среда;

  С неговото действие е регламентирана и префенцията, която ползват ТПКИ, а именно: 30% от социалните и здравни осигуровки се отчисляват и остават при тях. Освен това със Закон за корпоративното и по доходно облагане /ЗКПО/, ТПКИ също ползвуват преференция по отношение данъка върху печалбата, който 100% остава при тях, предназначен за инвестиционни цели. Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, Министъра на труда и социалната политика, областните управители, органите на местното самоуправление в сътрудничество с национално-представителните организации на и за хората с увреждания, каквато е и НС на ТПК.

  Изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания се осъществява от Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. Тя разрешава производството, води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската им дейност.

  Съвременната икономическа и политическа реалност поставя на редица предизвикателства ТПКИ, породени от глобализацията, стагнацията на вътрешния пазар както и необходимостта от повишаване качеството и конкурентноспособността на произвежданата от тях продукция. Всичко това налага ръководствата на ТПКИ да предприемат радикални мерки за създаване на необходимите предпоставки за достигане изискванията на европейския пазар. В тази връзка те разработиха основни насоки за развитие, приети от общите им събрания, насочени главно към:

- технологично обновление, водещо до повишаване производителността и високо качество на продукцията;

- увеличаване капацитета и конкурентноспособността на произведения продукт;

- въвеждане на маркетинга като водеща управленческа функция.

  За да се постигнат тези цели са необходими финансови средства, които в настоящия момент са недостатъчни в ТПКИ. Източници за получаване на финансиране са социалните и бизнес проекти, субсидирани от държавния бюджет и получавани от АХУ. Средствата от проектите със социална насоченост са за създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите член-кооператори с увреждания. Инвестиционните бизнес проекти са с насоченост към въвеждане на високо-производителни машини и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания, облекчаване труда на хората с увреждания както и компенсиране на загубената им работоспособност.

  НС на ТПК ежегодно разработва мотивирани искания с конкретна финансова обосновка пред Министерство на финансите за субсидия от държавния бюджет, която е насочена към решаване на главната цел, а именно – повишаване възможностите на ТПКИ за нарастване трудовата заетост на хората с увреждания, работещи в тях, както и провеждането на по-ефективна комплексна рехабилитация.

  Изразходването на тези средствата от страна на ТПКИ са за реализиране на следните дейности:

Трудова рехабилитация

Доплащане на намалената трудоспособност на хората с увреждания и най-вече насоченост към технологично обновление, повишаване на производителността на труда и качеството на продукцията.

Професионално обучение, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация

Организиране на курсове от Центъра за обучение и научно обслужване към НС на ТПК, за придобиване на знания и умения за широко приложим квалифициран труд с цел повишаване мобилността на член-кооператорите с увреждания.

Социална рехабилитация

- подобряване и укрепване здравето на член-кооператорите с увреждания чрез провеждане на курорто лечение и рехабилитационни услуги по групи заболявания в почивните бази на Турмедико АД към НС на ТПК.

- организиране на спортни мероприятия и дозиран туризъм, съобразени със заболяванията на член-кооператорите с увреждания.

Общи рехабилитационни нужди

- изграждане на информационни системи в ТПКИ;

- участия в панаири, базари и изложби за подпомагане маркетинговата им дейност;

- запознаване с опита на сродни чуждестранни структури;

- подготовка на специалисти за внедряване на международните стандарти ISO и сертификация на произвежданата продукция.

  В рамките на настоящия проект „Коопераците – възможност за социалнло включване чрез труд на хора с увреждания“ се извършиха проучвания сред ТПКИ от системата на НС на ТПК по отношение управлението на човешките ресурси, безопасни и здравословни условия на труд и възможностите на трудовата среда за осигуряване социално включване чрез труд за хора с увреждания. Резултатите показват една добра практика обусловена от внимателната и подходяща грижа за специфичните потребности на хората с увреждания при организация на тяхната работа и работно място. Силната рехабилитационна дейност развивана от кооперациите, но и със съществената подкрепа на НС на ТПК осигурява необходимите условия за включване чрез труд на хората с увреждания.

Leave a Reply