ТПК “Мара Денчева”

 

MD_logo_

Представяне:

ТПК „Мара Денчева“е специализирано предприятие на хора с увреждания, основана на 13.12.1963г. Основната цел на кооперацията е да осигурява работа на хора с увреждания, да им предостави възможност за интегриране в обществото, възможност за социално включване чрез труд.photo 2

В Кооперацията работят 42 човека. 21 от работещите са с 50 и над 50% намалена трудоспособност в следствие заболявания на опорно-двигателната система, сърдечно-съдови и такива с леки ментални увреждания.

Материално-техническата база е осъвременена и изцяло отговаря на пазарните изисквания.

Социална политика:

Превенцията в здравето и безопасността при работа, създаването на качествени работни места и съхраняване на трудовия потенциал е инвестиция в сдравето и благоденствието на работещите, то е отговор на политиката за социална интеграция на хората в неравностойно положение – да имат достъп до качествени работни места, да се трудят и да получават доходи, които да гарантират живота и достойството им.photo 4

През последните години ръководството на Кооперацията си постави амбициозната цел да превърне управлението на здравето и безопасността при работа в основен приоритет на цялостната фирмена политика, а от там да увеличи броя на трудоустроените лица работещи в Кооперацията.photo 5

Основни направления на социалната политика на Кооперацията са:

- Превенция на риска на работното място – създаване на микроклимат и работна среда, отговарящи на изискванията на Наредба №7/1999г.;

- Превенция на здравето – редовни профилактични прегледи, осигуряване на курортолечение на лицата с намалена работоспособност в базите на НС на ТПК за рехабилитация и балнеолечение, като разходите са изцяло поети от НС на ТПК, осигуряване на работно облекло и ЛПС;

– Интегриране на лицата с намалена работоспособност в трудовия колектив, издигане самочувствието им и социалната им ангажираност чрез организиране на съвместни екскурзии и тийм билдинг с участието на целия колектив, които са изцяло финансирани от Кооперацията.15

ТПК „Мара Денчева“ поетапно е инвестирала в създаване на благоприятна среда за труд и почивка и закупуване на ново съвременно оборудване, като акцентът е върху задоволяване на специфичните потребности и нужди на лицата с намалена трудоспособсност, за създаване на равни условия на труд и живот. Извършен е цялостен ремонт на работните, складовите и административните помещения. Облика на Кооперацията вдъхва увереност и създава комфорт на трудещите се.

Дейности:

През годините ТПК „Мара Денчева“ е развивала разнообразни дейности – шивашка, производство на изделия от хартия и картон, дамски чанти, булченски аксесоари, изделия от пластмаса, извършвани са книговезки услуги.

Днес Кооперацията е специализирана в конфекционирането на дамски облекла.

Постигнати резултати:

Въвеждането на нови технологии облекчава труда на работещите в Кооперацията, а високопроизводителни машини разширяват възможностите за интегриране чрез труд на хората с увреждания. Отвоювани работни места прилагайки този принцип могат да се посочат чрез въвеждане в екзплоатация на нови машини:

- кроялна техника, повишаваща производителността;

- нов банциг ограничаващ възможността от трудова злополука;

- подлепваща ролкова преса;

- специални машини с компютърно управление –илична и копчена;

- понт машина;

- автомат за филетки;

- автомат за програмируеми шевове и пришиване на етикети;

- шевни машини с автоматично отрязване на конеца и автоматична заячка в началото и края на шева.

ТПК „Мара Денчева“ разработи иновативно решение на проблема за намаляване производствените разходи за електроенергия, чрез внедряване на инсталация за производство на зелена енергия от фотоволтаичен тип.

Leave a Reply