ТПКИ “Първи май”

1Представяне:

  ТПКИ “Първи май” е създадена на 18.07.1960 г. Кооперацията разполага с производствена сграда в гр. Смолян и изнесени цехове в смолянския квартал “Устово” и в село Смилян – Смолянска област.

  Към момента в ТПКИ “Първи май” работят 70 човека, от които 49% са хора с намалена над 50% трудоспособност.

  Фирмената философия на ТПКИ “Първи май” гласи: “При поетия социален ангажимент да задоволи в пълна степен изискванията на настоящите си клиенти, да търси нови пазарни ниши, да постигне по-добра ефективност и качество, да разшири производството си”.

Социална политика:

  ТПКИ “Първи май” провежда силна социална политика, осигурявайки на членовете си подкрепа при профилактиката и лечението на различни заболявания, гарантиран балнеологичен отдих, съответстваща работна среда на специфичните потребности назаетите в производството хората с увреждания.2 Най-силната проява на социалната политика на Кооперацията е извършената професионална преквалификация, в съответствие с провежданата трудна стратегическа промяна в производството и преминаването към нови технологични решения.

Дейности:

  В годините Кооперацията е имала разнообразен предмет на дейност: производство и реализация на детска и бебешка конфекция, трикотажна конфекция, ръчно плетиво, метало-пресови изделия, опаковки от картон и целофан, като основно е оперирала на вътрешния пазар.

  С настъпилите през 1989 г. промени в страната и преминаването от планова към пазарна икономика, Кооперацията е предприела специализация в производството на трикотажни облекла, като натовареността на производствения капацитет се разчита основно на ишлеме.3

  Към момента кооперацията извършва основно производство на трикотажно облекло и производство на опаковки от хартия и картон.

Постигнати резултати:

  Финансовия резултат през последните две години е положителен, а за последния отчетен период е по-висок, което говори за нарастване на положителните резултати от дейността на Кооперацията.

  Извършеното технологично обновление и подобрената среда и условия на труд чрез реализиране на общо 11 проекта към АХУ, водят до отлични резултати, като престижното име на ТПКИ “Първи май”, синоним на надежден партньор осигурява регулярни поръчки от фирми като: “Адидас”, “Пума”, “Рийбок”, Харлей-Дейвидсън”, “Зара” и др.

  Предприятието е поело социални ангажименти – осигурените работни места са устойчиви и въпреки трудностите ръководството се стреми чрез разработване на нови пазари да наложи устойчив темп на нарастване на работните места за хора с увреждания.

Leave a Reply