Ирекооп, Тоскана

Представяне:photo

  Ирекооп Тоскана е образователна агенция към един от кооперативните съюзи в Италия – Конфкооперативе. Irecoop е акредитирана организация за обучение в регион Тоскана, гарантираща спазването на стандартите за качество , чрез които осигурява дейности по професионално обучение, финансирани от публични ресурси.

Основни дейности:

- образователни дейности, целящи квалификация и преквалифика-

ция на членовете и на работниците и обучение на нови професионалисти за влизане в трудовия пазар;

- проекти за насърчаване развитието на нови предприятия и

кооперации на регионално и национално ниво;

- консултации на кооперации и предприятия за анализ на нуждите,

проектиране, управление и отчитане на образователни и обучи-

телни проекти, финансирани със средства на ЕС;

- изследователски дейности;

- мултимедийни продукти в областта на образованието и обуче-

нието;

- подбор на дейности и набиране на кадри.

Постигнати резултати:

Опитът, натрупан в продължение на 15 години дава възможност Irecoop Тоскана да разработи портфолио от знания и умения в областта на обучение за социално-икономическо развитие, обучение на работното място и консултации замислени и проектирани в съответствие с нуждите и очакванията на клиента и неговия професионален растеж.

Leave a Reply