Представяне на проекта

„Кооперациите – възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания“

Основна цел:

Популяризиране дейността на трудово-производителните кооперации, като възможност за социално включване чрез труд на хора с увреждания на национално (Италия, България) и европейско равнище (Европейска комисия, ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване, ГД Предприятия и индустрия, ГД Пазари и услуги, Европейски икономически и социален комитет).

Специфични цели:

  • Синхронизиране на нормативната уредба у нас с тази в страните членки на Европейския съюз по отношение дейността на трудово-производителните кооперации и разкриване възможностите им за социално включване чрез труд на хора с увреждания;
  • Придобиване от председателите на кооперациите и експертите от НС на ТПК на нови знания по отношение социалното предприемачество;
  • Обмяна на опит в сферата на социалната икономика между Република България и Република Италия;
  • Популяризиране дейностите по проекта и финансовия принос на Европейския социален фонд.

Обосновка на проекта:

Проектът е насочен към ТПКИ, тъй като те са с утвърдени традиции в социалното включване на хора с увреждания. От важно значение е формата на тяхната собственост, която е групова – кооперативна, а тяхната дейност по своята същност е социална дейност. В трудово-производителните кооперации на инвалидите решения се взимат не от един конкретен човек, а от работещите в предприятието, което от своя страна прилага политиката на равни възможности.

Работещите в ТПКИ са собственици на цялото тяхно имущество, пряко и равностойно участват в управлението, като „един член има право само на един глас“. При взимането на решения от Общото събрание на кооперацията нейните членове имат право на контрол над управляващите органи. В ТПКИ има създадена обстановка, хората с увреждания да се чувстват пълноценни, равноправни и по-сигурни за своето настояще и бъдеще.

Обществото е заинтересовано да се прилагат политики и мерки за развитие на ТПКИ, тъй като в тях съществуват възможности за развитието на социалното включване на хора с увреждания. Изпълнението на проектните дейности е свързано с разкриване на тези възможности за създаване на нови работни места.

Изпълнител на проекта:

NS_logo_smallНационален съюз на трудово-производителните кооперации

НС на ТПК е с почти сто годишна история. В него са обединени трудово-производителни кооперации, в т.ч. специализирани трудово-производителни кооперации на хора с увреждания, наричани трудово-производителни кооперации на инвалиди (ТПКИ). Системата на НС на ТПК е един от големите работодатели на хора с увреждания и работи в съответствие с кооперативните ценности, принципи и кооперативната демокрация.

Партньор на изпълнителя по проекта:

irecoop_logo_smallИРЕКООП Тоскана, Италия

Организацията е кооперативно дружество в провинция Тоскана. ИРЕКООП Тоскана има сериозни успехи в изпълнението на дейности сходни с тези, които са включени в проекта. Италианските социални кооперации притежават богат опит и широк набор от добри практики.

Leave a Reply